คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายศักดิ์ไทย พัฒนภูทอง
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นายอนงค์ ทะนะไชย
ตำแหน่ง : ผู้นำชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายสหภาพ พงษ์ภักดี
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : พระใบฎีกาเกรียงไกร กิตติสาโร
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ผู้แทนจาก : ศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายสุเทพ เวฬุวนารักษ์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางพิกุล จันทะเสน
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายอธิพจน์ หารู้
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายจตุรงค เจริญรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายบัลลังก์ มะเจี่ยว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงยืนวิทยา