ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายศัสตราวุธ ศรีชนะ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงยืนวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 11 กุมภาพันธ์ 2565-ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางฐิราภรณ์ วงษ์ศรีญา
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงยืนวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 19 สิงหาคม 2565-ปัจจุบัน