กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายจตุรงค เจริญรัตน์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น

นายนิติกร คำชุม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางธีราภรณ์ วานะวงศ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
อีเมล์ : theera.ak@gmail.com

นางสาวทิพรัตน์ ขุมทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : 0840346795
อีเมล์ : cakethip@hotmail.com