พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ (Mission)
  1. จัดการศึกษาแก่บุคคลอย่างเสมอภาคและทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย
  2. บริหารการศึกษาอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพโดยส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วม
  3. พัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพและคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
  4. ดำเนินการตามนโยบายของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป้าประสงค์ (Objective)
เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่บริการ  ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง  มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ  และสามารถดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข