กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาววัชราภรณ์ อุปทุม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายศวิพงษ์ พรหมเสนา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2