ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนเชียงยืนวิทยา
ปีการศึกษา 2535 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้โรงเรียนอุเทนพัฒนา เปิดสาขา ณ ตำบลเวินพระบาท  เพื่อการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้น ม.1-ม.3 สายสามัญ  ได้รับความเห็นชอบจากสภาตำบลเวินพระบาท และกรมสามัญศึกษาโดยใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ “ดงเชียงยืน ”  จำนวน 32 ไร่  เป็นที่ตั้งของโรงเรียนและได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านตำบลเวินพระบาท  และพื้นที่ใกล้เคียง ทำการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว จำนวน  2 หลัง รับสมัครนักเรียนในระดับชั้น ม.1 ได้จำนวน  55 คน  และกระทรวงศึกษาธิการ  ได้ประกาศตั้งเป็นโรงเรียน  เมื่อวันที่ 8  มิถุนายน  2540 โดยใช้ชื่อย่อ  ช.ย.ว.