วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ (Vision)
โรงเรียนเชียงยืนวิทยา  มุ่งพัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพ ให้เป็นไปตามคุณภาพมาตรฐานการศึกษาชาติ

ปรัชญาโรงเรียน
ปญฺญา  นรานํ  รตนํ    ปัญญาเป็นดวงแก้วของนรชน