กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวภคสมพงษ์ คำภาบุตร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายธงชัย ศรีสวัสดิ์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1