สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
พระพุทธเจ้าประทับรอยพระบาทบนโขดหิน  กลางลำแม่น้ำโขง