ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พร้อมลงนามถวายพระชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565
งานเลี้ยงรับ-ส่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
ประชาสัมพันธ์การอบรมออนไลน์การพัฒนาสมรรถนะการสื่อสารที่มีประสิทธิผลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การเตรียมความพร้อม On site..@เชียงยืนวิทยา
การฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียน
การมอบเงินกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
การประชุมผู้ปกครองสร้างความเข้าใจและแสดงความประสงค์เพื่อให้นักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (เสียงตอบรับจากผู้ปกครองอยู่ในเกณฑ์ดี )
การประเมินผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเชียงยืนวิทยา
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรม "รวมชนเผ่าไทนคร 8 ชนเผ่า 2 เชื้อชาติ"
น้องหอมมะลิ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตมัธยมศึกษา เขต 22 พบเพื่อนครู
คณะกรรมการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดนครพนม