ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

โรงเรียนไชยาวิทยา เป็นโรงเรียนรัฐบาลประจำอำเภอ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๑ สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยม ศึกษาตอนต้น ถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช่วงชั้นที่ ๒-๓) จัดเป็นสหศึกษา ซึ่งมีประวัติความเป็นมา คือ โรงเรียนไชยาวิทยา เดิมชื่อ “โรงเรียนไชยา” เป็นโรงเรียนสังกัดกองมัธยมศึกษา (โครงการทดลองอาชีพ) ของกรมสามัญศึกษา ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๗  ที่วัดเวียง  มีนายนุกูล บุญรักษา เป็นผู้รักษาการครูใหญ่ โดยเริ่มสร้างอาคารเรียนที่ถาวรขึ้นในวัดหลง ในที่สาธารณะ ต่อมามีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคที่ดินเพิ่มเติมได้เนื้อที่ประมาณ ๒๒ ไร่ ๓๑ ตารางวา  เมื่อสร้างอาคารเสร็จได้ย้ายจากวัดเวียงมาเรียนในบริเวณวัดหลง เรียกกันว่า “โรงเรียน ส.ฎ.๗”

          ในปีการศึกษา ๒๕๑๘  กรมสามัญศึกษามีนโยบายจัดตั้งโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอ โดยตั้งขึ้นในโรงเรียนไชยา (ส.ฎ.๗) มีนายชำนาญ ศรแผลง เป็นอาจารย์ใหญ่ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๑๙  ทางราชการได้ยุบโรงเรียนทั้งสองโรงเป็นโรงเรียนประจำอำเภอเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนไชยาวิทยา” เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจการของโรงเรียนได้ขยายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว  ในปี พ.ศ.๒๕๒๓ กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

          ปัจจุบันโรงเรียนได้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดแผนชั้นเรียน ๙ : ๙ : ๙– ๕ : ๕ : ๕  รวม ๔๒ ห้องเรียน  จำนวนนักเรียน  ๑,๕๒1  คน 

 

Close Menu
en English
X